Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जाजरकोट

खलंगा, जाजरकोट

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जाजरकोट

खलंगा, जाजरकोट

युवा तथा साना व्यवसायी स्वराेजगार काेष, जिल्ला स‌ंयाेजन तथा अनुगमन समिति, जाजरकाेट काेठा नं‍. ०१०४