Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जाजरकोट

खलंगा, जाजरकोट

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जाजरकोट

खलंगा, जाजरकोट

सम्पर्क

*


जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जाजरकोट

ठेगाना : खलंगा, जाजरकोट

फोन नं : 089-430130, 089-430133

फ्याक्स : 089-430130

इमेल : jajarkotdao62@gmail.com

Facebook : https://www.facebook.com/daojajarkot.moha.gov.np/

Twitter : https://twitter.com/DAOJajarkot