Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जाजरकोट

खलंगा, जाजरकोट

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जाजरकोट

खलंगा, जाजरकोट

सूचनाकाे हक कार्यान्वयन


मिति सूचनाकाे हक कार्यान्वयन विवरण फाईलहरु एक्सन
2077-02-15 विष्णु साहनी
2077-02-15

सहायक पेज